(318) 553-3414 (618) 757-6581 (808) 822-8834 6124343828

DANE FIRMY:
KEMPES Jacek Rzempo³uch
13-240 I³owo Osada
Narzym ul. Kolonia 9
nr.konta 67124053381111001028405884
tel. 691 221 042 , 601 571 042
e mail- kempes@kempes.home.plWitam wszystkich zainteresowanych zakupem i monta¿em kot³a firmy KEMPES . Oferta monta¿u mo¿e zawieraæ demonta¿ starego kot³a i monta¿ nowego z podajnikiem oraz instalacjê urz±dzeñ towarzysz±cych takich jak bojlery pompy co oraz cwu zaworów mieszaj±ce 3D , 4D i innych urz±dzeñ potrzebnych do prawid³owego dzia³ania instalacji grzewczej .Zespó³ naszych instalatorów dokonuje wymiany kot³a w czasie od 4 do 8 godzin w zale¿no¶ci od rozleg³o¶ci robót nie doprowadzaj±c w ten sposób do nadmiernego wych³odzenia budynku. Wycena i warunki monta¿u pod nr tel. 691 221 042

Witam wszystkich zainteresowanych ofert± kot³ów i zapraszam do kontaktu z nami celem uzyskania dalszych informacji dotycz±cych kot³ów oferowanych przez KEMPES . Kot³y s± dostarczane do odbiorców naszym transportem lub za po¶rednictwem firmy kurierskiej JAS FBG specjalizuj±cej siê w drobnicowych przewozach paletowych , op³ata to tylko 100 z³ nie zale¿nie od liczby kilometrów na terenie kraju.

Wymiar granulacji wêgla 60 mm mo¿liwy
do spalania w palniku automatycznym typu
EKONOMIA
Palnik rynnowy "Ekonomia" to nowatorska konstrukcja z funkcj± kruszenia wêgla o granulacji do 50mm 60mm a nawet sporadyczne bry³y wêgla do 80mm.Funkcja ta pozwala na u¿ywanie do spalania wêgla sortymentu tzw. groszek tradycyjny którego cena ró¿ni siê znacznie od eko-groszku (a cena nie zawsze idzie w parze z jako¶ci±). W urz±dzeniu tym zastosowano odpowiedniej konstrukcji ¶limak wraz z napêdem du¿ej mocy(polskiego producenta) koniecznej do kruszenia opa³u.Ostatnio wprowadzone udoskonalenia kot³a
firmy KEMPES z podajnikiem automatycznym

Przepustnica u³atwiaj±ca optymalne spalanie na ro¶cie zastêpczym. Po na³o¿eniu np. drewna na ruszt zastêpczy ,zap³on nastêpuje samoczynnie w czasie spalania drewna palnik automatyczny prze³±cza siê w tryb czuwania po wypaleniu siê drewna sterownik prze³±cza kocio³ w tryb pracy przy u¿yciu paliwa znajduj±cego siê w zbiorniku.

Dwa regulowane zamkniêcia burtowe zamykaj±ce zbiornik z opa³em.

System wyrównywania ci¶nienia w zbiorniku z opa³em rozwi±zanie to wp³ywa na :

-Zapobiega dymieniu do zbiornika i wytr±caniu siê wilgoci nawet z suchego wêgla.
-Przeciw dzia³a powstawaniu korozji zbiornika, rury podawczej i ¶limaka co zwiêksza ich bezawaryjno¶æ .
-Uniemo¿liwia powstawaniu kwa¶nych i ¿r±cych zwi±zków powoduj±cych zwiêkszon± korozje ca³ego uk³adu nawêglania kot³a gdy jeste¶my zmuszeni u¿yæ mokrego wêgla.

Do kot³a standardowo jest do³±czany sterownik TYTANIC PLUS istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ zamówienia sterownika IRYD RTZ PID z czujnikiem temperatury spalin i zdalnego panelu steruj±cego PILOT G lub PILOT G RF

TYTANIC PLUS

TYTANIC jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kot³a CO z podajnikiem ¶limakowym lub t³okowym (z czujnikiem po³o¿enia podajnika). Regulator ten ma mo¿liwo¶æ sterowania pogodowego. Po pod³±czeniu dodatkowego czujnika temperatury zewnêtrznej regulator wylicza nastawê kot³a wed³ug krzywej grzewczej ustalonej przez u¿ytkownika. Dodatkowo regulator Titanic obs³uguje zdalne sterowanie – PILOTA lub termostat pokojowy, aby zwiêkszyæ komfort u¿ytkowania sterownika jest mo¿liwo¶æ stabilizowania temperatury w pomieszczeniu po przez zastosowanie tych dodatkowych urz±dzeñ.

IRYD RTZ Pid Fuzzy Logic


IRYD RTZ Pid Fuzzy Logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kot³a CO z podajnikiem ¶limakowym lub t³okowym (z czujnikiem po³o¿enia podajnika). Regulator steruje rozbudowan± instalacj± grzewcz±. Specjalnie zaprojektowane menu umo¿liwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz mo¿liwo¶ci regulatora. Regulator ten posiada specjalny algorytm pracy pid fuzzy logic, który po okre¶leniu przez u¿ytkownika maksymalnej i minimalnej mocy kot³a potrafi w sposób p³ynny dobieraæ odpowiednie dawki opa³u w zale¿no¶ci od obci±¿enia instalacji oraz rodzaju opa³u. Regulator steruje w sposób ci±g³y prac± dmuchawy dobieraj±c do danej prêdko¶ci dmuchawy odpowiedni± ilo¶æ opa³u. Ponadto wersja ta wyposa¿ona jest w dodatkowy algorytm pid wp³ywaj±cy na temperaturê spalin reguluj±cy moc kot³a tak aby warto¶æ temperatury spalin nie przekracza³a maksymalnej zadanej przez u¿ytkownika. Te nowoczesne algorytmy sterowania pozwalaj± zaoszczêdziæ na ilo¶ci spalanego opa³u, a co za tym idzie ma to korzystny wp³yw na ¶rodowisko naturalne. .

PILOT G

Zdalny panel steruj±cy PILOT G jest nowoczesnym i funkcjonalnym urz±dzeniem wspó³pracuj±cym z regulatorami firmy PROND wyposa¿onymi w gniazdo rj12 do pod³±czenia zdalnego sterowania, a zarazem jest nastêpc± zdalnego panelu steruj±cego PILOT R. PILOT G umo¿liwia zdalny podgl±d pracy urz±dzeñ typu podajnik, dmuchawa czy pompa CO. Ponadto umo¿liwia zdaln± zmianê nastawy kot³a/obiegu, zmianê nastawy CWU oraz posiada funkcjê termostatu pokojowego (wy³±czanie pompy obiegowej gdy pomieszczenie zostanie dogrzane). Posiada wbudowane strefy czasowe (programowanie temperatury dla ca³ego tygodnia

POLOT G RF
(BEZPRZEWODOWY)

Zdalny panel steruj±cy PILOT G RF jest nowoczesnym bezprzewodowym urz±dzeniem wspó³pracuj±cym z regulatorami firmy PROND wyposa¿onymi w gniazdo RJ12 do pod³±czenia zdalnego sterowania, a zarazem jest rozwiniêciem zdalnego panelu steruj±cego PILOT G. Panel umo¿liwia zdalny podgl±d pracy urz±dzeñ typu podajnik, dmuchawa czy pompa CO. Ponadto umo¿liwia zdaln± zmianê nastawy kot³a/obiegu, zmianê nastawy CWU oraz posiada funkcjê termostatu pokojowego (wy³±czanie pompy obiegowej gdy pomieszczenie zostanie dogrzane). Posiada wbudowane strefy czasowe (programowanie temperatury dla ca³ego tygodnia).

[Rozmiar: 6403295 bajtów]
Przedmiotem oferowanym na sprzeda¿ jest kocio³ z podajnikiem ¶limakowym na paliwa sta³e:groszek standardowy eko-groszek,mia³,pellet.W kotle tym zastosowano palnik rynnowy typu EKONOMIA nazwê sw± zawdziêcza mo¿liwo¶ci spalania najtañszego na rynku wêgla typu mia³ i groszek zwyk³y.Niestety trudno jest kupiæ mia³ wêglowy bardzo wysokiej jako¶ci.Wêgiel typu eko-groszek i groszek zwyk³y to paliwa zazwyczaj dobrej jako¶ci ró¿ni±cych siê cen± i granulacj± ,eko-groszek to opa³ o rozmiarze od 8 do 25 mm groszek tradycyjny natomiast od 25-40 mm.W palniku typu EKONOMIA zastosowano system kruszenia wêgla do wymiaru mo¿liwego do podania przez podajnik ¶limakowy do paleniska. Kocio³ zbudowany jest z stali atestowanej kot³owej o grubo¶ci 6 mm. Z pionowym uk³adem kana³ów spalinowych, co w du¿ym stopniu wyd³u¿a obieg spalin,powoduje maksymalne wykorzystanie energii cieplnej.
Pionowe kana³y umo¿liwiaj± równie¿ swobodny przep³yw cieczy obiegowej w kotle co powoduje du¿o lepsz± wymianê ciep³a. Atrakcyjna cena, estetyczny wygl±d .
W sk³ad kot³a typu JR+A wchodzi:
korpus kot³a z sta³ym rusztem wodnym oraz kompletn± izolacj±, zbiornik paliwa na 150kg, zespó³ napêdowy z podajnikiem,¿eliwny deflektor spalin, mikroprocesorowy regulator TYTANIC, wentylator.

Instrukcja obs³ugi kot³a:regulatora,wentylatora,i zespo³u napêdowego.
Gwarancja
4 lata
4 lata gwarancji na szczelno¶æ wymiennika ciep³a,
2 lata na pozosta³e elementy i sprawne dzia³anie kot³a

Opis kot³a JR+A 15-KW

Moc nominalna

15-kw

Powierzchnia ogrz. pomieszczeñ
budynek docieplony styropianem 10 cm
budynek docieplony styropianem 5 cm
bez docieplenia


do 150 m/2
do 130 m/2
do 100 m/2

Szeroko¶æ kot³a / z zasobnikiem

45 cm / 105 cm

D³ugo¶æ / z czopuchem

80 cm / 100 cm

Wysoko¶æ kot³a / zasobnika

100 cm /125 cm

¶rednica zasilania i powrotu

G 1 1/2"

Wymiar czopucha

fi-160 mm

Jednorazowy zasyp paliwa

150 kg

Kocio³ typu JR+A 15 kw

cena 4700 z³ brutto

Opis kot³a JR+A 20-KW

Moc nominalna

20-kw

Powierzchnia ogrz. pomieszczeñ
budynek docieplony styropianem 10 cm
budynek docieplony styropianem 5 cm
bez docieplenia


do 200 m/2
do 160 m/2
do 130 m/2

Szeroko¶æ kot³a / z zasobnikiem

52 cm / 112 cm

D³ugo¶æ / z czopuchem

80 cm / 100 cm

Wysoko¶æ kot³a / zasobnika

125 cm

¶rednica zasilania i powrotu

G 1 1/2"

Wymiar czopucha

fi-160 mm

Jednorazowy zasyp paliwa

150 kg

Kocio³ typu JR+A 20 kw

cena 4950 z³ brutto

Opis kot³a JR+A 25-KW

Moc nominalna

25-kw

Powierzchnia ogrz. pomieszczeñ
budynek docieplony styropianem 10 cm
budynek docieplony styropianem 5 cm
bez docieplenia


do 250 m/2
do 200 m/2
do 160 m/2

Szeroko¶æ / z zasobnikiem

52 cm / 112 cm

D³ugo¶æ / z czopuchem

80 cm / 105 cm

Wysoko¶æ kot³a / zasobnika

117cm/125 cm

¶rednica zasilania i powrotu

G 1 1/2"

Wymiar czopucha

fi-160 mm

Jednorazowy zasyp paliwa

150 kg

Kocio³ typu JR+A 25 kw

cena 5350 z³ brutto

Fotografie wykonane w czasie pracy kot³a
typu JR+A z palnikiem samoczyszcz±cym
EKONOMIA
Sko¶nie zamontowane drzwiczki komory spalania znacznie u³atwiaj± za³adunek oraz czyszczenie. Czyszczenie paleniska tradycyjnego polega na zgarniêciu poprzez szczeliny w ruszcie wodnym resztek popio³u do popielnika znajduj±cego siê na dole kot³a.(306) 947-2663

OFERTY SPRZEDARZY FIRMY KEMPES W ALLEGRO

KomentarzePaneleAllegro.pl

slaphappy(346) 246-2243

galeria aukcji